Microsoft® Office SharePointTM Portal Server 2003
เซิร์ฟเวอร์เพื่อการเชื่อมโยงบุคลากร, ทีมงาน, ความรู้ และกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรเข้าด้วยกัน

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 คือโซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรสร้างศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้ใช้, ทีมงาน และความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำข่าวสารความรู้ต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กันและกระจายอยู่ทั่วองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุด โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกัน และรวมแอพพลิเคชั่นขององค์กรเข้ามาเป็นโซลูชั่นเดียว

SharePoint Portal Server 2003 จะนำไซต์ของ Microsoft Windows® SharePoint Services 2003 มาสร้างเป็นเว็บเพจศูนย์กลางสำหรับการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ใช้, ข่าวสาร และองค์กร โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้วยเครื่องมือในการจัดการไซต์ และทำให้ทีมงานนำข้อมูลไปแสดงในไซต์เพื่อเผยแพร่สู่ผู้อื่นในองค์กรได้ ด้วยทางเลือกในการนำไปใช้งานที่ยืดหยุ่น

ผู้ใช้จะสามารถค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านฟังก์ชั่นการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการใช้งานที่คุ้นเคย ขณะเดียวกันองค์กรก็สามารถเจาะจงข่าวสาร, โปรแกรม และการอัพเดทต่างๆ ไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้ ตามหน้าที่รับผิดชอบ, การทำงาน, การเป็นสมาชิกในทีมงาน, ความสนใจ หรือตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด

เพื่อการเรียกใช้ข้อมูลทางธุรกิจได้ง่ายที่สุด
SharePoint Portal Server 2003 ทำให้การเรียกใช้งานระบบต่างๆ สามารถทำได้ ณ จุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office System, ระบบบริหารโครงการ, ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางของธุรกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกระจายที่ขยายระบบได้ง่าย พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือในการนำไปใช้งาน, พัฒนาระบบงาน และบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถขยายตัวได้ตามการเติบโตของธุรกิจ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้องค์กรใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในองค์กรได้รวดเร็ว ได้รับในเวลาที่ต้องการ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการค้นหาข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft Research ที่รองรับการค้นหาข้อมูลในไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน, เว็บเซิร์ฟเวอร์, โฟลเดอร์สาธารณะของ Microsoft Exchange Server, Lotus Notes และไซต์ของ Windows SharePoint Services นอกจากนั้น ยังจัดเอกสารและข้อมูลตามหัวข้อ และแสดงเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้าสู่ระบบ หรือมีการอัพเดทข้อมูลที่มีอยู่ จึงช่วยให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชื่อมโยงและเป็นสถานที่สำหรับผู้ทำงานร่วมกัน
ด้วยการเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน, ใช้เอกสารร่วมกัน หรือเป็นที่ประชุม ยิ่งไปกว่านั้น ยังขยายการใช้ไซต์ของ SharePoint เพื่อการประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร, สายอนุมัติการทำงาน, การเก็บข้อมูลของเอกสาร และการเผยแพร่เอกสารสู่ผู้อื่น ส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำให้ค้นหาข้อมูล, บุคคล และการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการใหม่เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น ส่งผลให้มีการนำทรัพยากรและแหล่งข้อมูลที่องค์กรมีอยู่กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

ศูนย์กลางข่าวสารสำหรับผู้ใช้และองค์กร
SharePoint Portal Server 2003 ช่วยให้หน่วยงานด้าน IT และผู้ใช้สามารถปรับแต่งศูนย์กลางข้อมูลได้ตามความต้องการ กำหนดข้อมูลที่สัมพันธ์กันอย่างเช่น ข้อมูลของโปรแกรมเฉพาะทางของธุรกิจ, เอกสารของMicrosoft Office, Web services, ข่าว, การขายและข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร เผยแพร่สู่พอร์ทอลโดยใช้ Web Part ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากไมโครซอฟท์หรือจากคู่ค้า หรือจะพัฒนาขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดด้วย Microsoft Visual Studio® .NET สำหรับการบรรจุ Web Part เข้าสู่พอร์ทอลไซต์นั้น สามารถทำได้ง่ายจากผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการพัฒนาเว็บแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงกระจายข่าวสารสู่พนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางศูนย์กลางข่าวสารนี้ อีกทั้งผู้ใช้ยังอาจสร้าง My Site ซึ่งเป็นพอร์ทอลไซต์ส่วนตัว เพื่อจัดการข่าวสาร, โปรแกรม และไซต์ของ SharePoint เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียกใช้ข่าวสารสำหรับการทำงานประจำวันได้อีกด้วย

http://www.microsoft.com/thailand/office/sharepoint/prodinfo/overview.asp

http://mfatix.com/home/node/123

Advertisements