เกี่ยวกับ index
///////////////////////////

– cluster index : A table can have only one clustered index on it
– cluster index : เกิดตอนสร้าง primary key
– cluster index : อ่านคอลัมที่เป็น primary key(หรือ cluster index) เป็นแบบ Binary tree จึงอ่านข้อมูลได้เร็ว
เร็วขึ้น

– non cluster index : มีการจัดเหมือนสารบัญของหนังสือ ข้อมูลเรียงตามชั้น
เร็วขึ้น

ถ้าไม่มีการสร้าง index จะอ่านข้อมูลที่ละรายการทำให้ช้า

หลักการพิจารณาเพื่อเลือกสร้าง Indexes
/////////////////////////////////
> column ที่มักถูกใช้ในการ JOIN ระหว่างตาราง
> column ที่มักถูกเรียงด้วย ORDER BY
> column ที่มักถูกจัดกลุ่มด้วย GROUP BY
> column ที่มักถูกใช้กับ Aggreate Function
> column ที่มักถูกเปรียบเทียบเงื่อนไขโดย WHERE
> column ที่มักถูกใช้เป็น FOREIGN KEY

หลักการพิจารณาเพื่อเลือกไม่สร้าง Indexes
//////////////////////////////////
> column ที่เป็นประเภท text, image และ bit
> column ที่มีค่าซ้ำกันบ่อยๆ เช่น เพศ ที่มีเพียง 2 ค่า
> column ที่มีขนาดของข้อมูลมากๆ เช่น char(100)
> column ที่ไม่เคยถูกใช้ใน query เลย
> table ที่มีแถวข้อมูลไม่มากนัก
> table ที่มีการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบ่อยๆ

Advertisements