ทั้ง used to และ ever แปลได้ว่า “เคย”แต่การใช้คำทั้งสองนี้จะแตกต่างกัน

 

ever   เราจะใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฎิเสธ ตามปกติแล้วจะใช้กับประโยค Have

you ever…?ใน perfect tense เช่น

Have you ever been to Chiang Mai?

Have you ever eaten snake meat?

 used to ใช้พูดถึงสิ่งที่ทำเป็นนิสัย เป็นกิจวัตร

หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว

I used to eat snake meat, but my wife made me give it up.

Advertisements