ในภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีคนใช้กันมากๆเกือบทุกตัว จะต้องมีโอเปอเรเตอร์ในการดำเนินการทางตรรกะแบบลัด ซึ่งมีชื่อว่า Short-Circuit Operator ซึ่งเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัว Short-Circuit Operator ให้เป็นประโยชน์ได้
 
ทำได้อย่างไร?
กฏของ Short-Circuit Operator อยู่บนกฏพื้นฐานของ && และ || นั้นคือ
สำหรับ && แล้วถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งในนิพจน์เป็นเท็จค่าของนิพจน์ && จะเป็นเท็จทันที
ตัวอย่างที่แสดงได้ดังต่อไปนี้
Code Sample
bool p = false;
bool q = true;
if (p && q) // ที่บรรทัดนี้โปรแกรมสามารถสรุปได้ทันที่ว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จ
   ;        // โดยไม่ต้อง evaluate(คำนวณ)ค่าของ q แต่กลับกันหาก
            // p เป็น true q ต้องถูก evaluate ค่า
ตัวอย่างในสถานการณ์จริงเช่นเราต้องการ เรียกใช้งาน Method ที่อยู่ใน class
แต่ตัวแปรที่ใช้เก็บ instance ของคลาสนั้น อาจมีค่าเป็น null ได้
เพื่อหลีกเลี่ยง NullException เราจึงต้อง Check ค่าของตัวแปรว่ามีค่าเป็น Null หรือไม่ก่อนที่จะใช้งานมัน
เช่น ต้องการตรวจสอบความยาวของ string s
if (s != null && s.Length == 100) // กรณี s มีค่าเป็น null เราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความยาวอีก
    ; //so something

bitwise หรือ logic operator นั้นจะทำงานได้เร็วกว่าโครงสร้างควบคุมแบบ if(    ) และแน่นอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมของคุณ

Advertisements