การใช้งาน Asynchronize Feature ใน Ajax นั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีที่งานและเป็นที่นิยมมากคือการใช้ Update Panel ซึ่งเป็น Control พื้นฐานที่ติดมากับตัว Ajax Extension Module สำหรับ ASP.NET

UpdatePanel นั้นสามารถใข้งานได้งาน เพียงแค่นำส่วนของ Page ที่ต้องการให้เป็น Asynchronous Postback ใส่ไว้ใน Update Panel ก็สามารถทำงานได้แล้วแต่ ตัว UpdatePanel นั้นมีความสามารถในงาน call กลับไปยัง server ได้โดยที่ วงจรชีวิตในการทำงานของ server-side จะเกิดขึ้นปกติเหมือนกับการทำ postback ปกติ ตรงจุดนี้เองทำให้การใช้งาน Updatepanel นั้นจะได้ Performance ที่ต่ำกว่าการเรียกใช้ Webmethod หรือการใช้ Asynchronous layer เรียกไปยัง web service โดยตรง เนื่องจาก WebMethod นั้นจะทำงานโดย JSON ซึ่งเป็นลักษณะหน่ึงของ Web Service ข้อมูลที่ใช้ส่งระหว่างกันจะมีเพียงข้อมูลเป้าหมายที่ต้องการแสดงเท่านั้น แต่ในขณะที่ UpdatePanel นั้นจะทำการ render ทุกๆส่วนภายใน Panel ใหม่ทั้งหมด(ความจริง Render ใหม่ทั้ง Page แต่ว่า write กลับเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใน UpdatePanel)

สรุป

การใช้ UpdatePanel นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับหน้า Web Page ของเราแต่กลไกการทำงานของตัวมันเองจะมีลักษณะเดียวกับหน้าที่ไม่เป็น UpdatePanel และอาจจะอันตรายกว่าเนื่องจากการใช้ UpdatePenel เข้าไปช่วยนั้นมักจะทำให้เกิดการส่งข้อมูลบ่อยครั้งกว่าเนื่องจากผู้พัฒนามักเข้าใจผิดว่า server จะทำงานน้อยลง หากผู้พัฒนาต้องการทำเว็บเพจ ที่ต้องการการพิจารณาถึงเรือ่ง performance อยางระมัดระวังแล้ว Web service และ webmethod ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 

ref: http://devstock.exteen.com/20090820/ajax-updatepanel-control

ref: http://devstock.exteen.com/20090820/ajax-updatepanel-control

Advertisements