UML (Unified Modeling Language) คือ สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในวิธีการออกแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ (Object-oriented Design Methodology) ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นจะได้มาจากการรวมเอาวิธีการในการออกแบบและวิเคราะห์ แบบ Object-oriented 3 แบบคือ

1. Booch Method ของ Grady Booch

2. Object-Modeling Technique(OMT) ของ James Rumbaugh

3. Use case methodology ของ Ivar Jacobson

UML เกิดขึ้นมาในปี 1990 จากการที่ Booch, Rumbaugh, Jacobson และบุคคลอื่นๆต้องการที่จะรวมแนวคิดและวิธีการของพวกเขาเข้าเป็นหนึ่งเดียว กัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พวกเขาจึงมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนการทำงานครั้งนี้คือ Rational Software

ในปัจจุบันนี้ UML ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานของ Object Management Group(OMG) ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้จักกันในนามของผู้ให้กำเนิด Common Object Request Broker Architecture หรือ CORBA นั่นเอง และผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางด้าน Computer-Aided Software Engineering (CASE) ส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุน UML อีกทั้งยังได้รับการรับรองโดยผู้ที่จัดทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพัฒนาซอฟแว ร์ต่างๆ

————————————-

ใช้ UML ทำอะไร?
• เป็น Modeling Language ในการสร้างแบบจําลองของระบบ ให้เข้าใจถึงระบบ องค์ประกอบ และ สิ่งที่เกี่ยวข้อง
• UMLใช้แผนภาพ (Diagram) ในการอธิบายระบบ ทําให้เราสามารถมองเห็นภาพการทํางานของระบบก่อนที่จะสร้างจริง
• UML ใช้สร้าง Specification ของระบบ บอกความต้องการของระบบ (วิเคราะห์) และออกแบบระบ
• UML ใช้เป็นเอกสารของระบบ เก็บความรู้เกี่ยวกับระบบ ทุกขั้นตอน

————————————–

http://www.thaiall.com/uml/indexo.html

Advertisements