Metadata เป็นศัพท์ทันสมัยสำหรับยุคอินเตอร์เน็ต หมายความถึงขัอมูลที่บอกรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ กิจกรรม คน หรือหน่วยงานก็ได้ ถ้าเราแปรข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นรูปดิจิตอลแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพเหมือนกัน แยกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไร Metadata คือป้ายหรือฉลากสำหรับอธิบายว่าข้อมูลแต่ละรายการคืออะไร โดยเราไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูก่อน (ตัวอย่าง เช่น กระป๋องนม ที่มีฉลากภายนอกบอกให้เราทราบว่า สิ่งที่บรรจุอยู่ในกระป๋องเป็นนมผง หรือนมข้นหวาน หรือนมสด ผลิตโดยโรงงานใด ผลิตเมื่อไร หมดอายุเมื่อไร ราคาเท่าไร และผลิตเพื่อผู้บริโภคกลุ่มใด) เช่นเดียวกัน ข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิตอล จำเป็นต้องมีป้ายบอกเพื่อให้เราทราบว่า รายการนี้คือชื่อเรื่องของหนังสือ หรือชื่อภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือ หรือชื่อเรื่องของหนังสือที่มีผู้แปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง สำหรับกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน ซึ่งเราพบบ่อยๆในการสืบค้นจาก www แต่ละครั้งที่แสดงผลมักมีจำนวนมากกว่า 1 รายการ และเราต้องเลือกโดยการเดาว่า รายการนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องการ ด้วยเหตุนี้การสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะจาก www จึงจำเป็นต้องสร้าง Metadata เพื่อช่วยให้จัดข้อมูลได้ตามลักษณะเฉพาะที่แท้จริง ของข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อนำไปสู่การสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ
          Metadata แท้ที่จริงคือการวิเคราะห์รายการหนังสือ และวารสารที่ห้องสมุดทั่วโลกปฏิบัติมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เพราะส่วนใหญ่การพิมพ์หนังสือ และวารสารไม่ได้พิมพ์อย่างมีมาตรฐาน แม้ว่าเราจะมีมาตรฐานสากลของ ISO อยู่ก็ตาม บรรณารักษ์ถือว่าภารกิจสำคัญคือ การรวบรวมรายการสิ่งพิมพ์ ที่ปรากฏอยู่หลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์และจัดรูปแบบสำหรับสืบค้นง่ายๆ เสียใหม่ ให้มีรายการมาตรฐานที่ประกอบด้วย รายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และคำสำคัญ ที่จะสื่อให้เราทราบว่า สารสนเทศรายการนั้นคือหนังสือ หรือวารสาร หรือฐานข้อมูล วิธีการของบรรณารักษ์เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ผลก็จริง แต่เป็น Metadata ที่มีรายละเอียดมาก เช่น U.S. MARC ค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ ปัจจุบันสารสนเทศที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกที จนกระทั่งหลายคนคิดว่า น่าจะมีวิธีแบบที่บรรณารักษ์ใช้ และสามารถสืบค้นสารสนเทศใน www ได้ถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาคัดเลือกว่า รายการที่แสดงผลมากมาย เรื่องใดเป็นบทความวิชาการ บทโฆษณา บทภาพยนตร์ หรือบทวิจารณ์           
         Dublin Core Metadata Elements ประกอบด้วยรายการ ที่แสดงลักษณะพื้นฐานของสารสนเทศ 15 ข้อ เพื่อให้พัฒนาข้อมูลดิจิตอล และทำดัชนีสำหรับสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1. TITLE ชื่อเรื่อง   
2. AUTHOR
OR CREATOR ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน   
3. SUBJECT
OR KEYWORDS หัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ   
4. DESCRIPTION
ลักษณะ   
5. PUBLISHER
สำนักพิมพ์   
6. OTHER CONTRIBUTORS
ผู้ร่วมงาน   
7. DATE
ปี   
8. RESOURCE TYPE
ประเภท   
9. FORMAT
รูปแบบ   
10. RESOURCE IDENTIFIER
รหัส   
11. SOURCE
ต้นฉบับ   
12. LANGUAGE
ภาษา   
13. RELATION
เรื่องที่เกี่ยวข้อง   
14. COVERAGE
สถานที่และเวลา   
15. RIGHT MANAGEMENT
สิทธิ
          ศสท. ได้รับเชิญเป็นผู้แทนหน่วยงานไทยเข้าร่วม Dublin Core Metadata Initiative ซึ่งผู้แทนจากประเทศต่างๆ นัดประชุมทุกปี เพื่อปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำข้อมูลหลายภาษา ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โปรดติดตามความคืบหน้าของ Dublin Core จาก http://dublincore.org

Advertisements