วิธีแก้ปัญหาการ Publish เว็บขึ้น share host แล้วไม่สามารถ load assembly (Error: Could not load type ‘xxx’)

วิธีคือตอน Publish Web Site ให้ติ๊กถูก Use fixed naming and sigle page assemblies

—————————————————————————–

I have been creating a C# app in VS2005 for the past 2 weeks and am
having the hardest time trying to run it from a remote IIS server. The
application works great on localhost but when I move it I get errors
such as:

Parser Error Message: Could not load type ‘App_Web_nl7jjav7.edit’.

App_Web_n17jjav7 is the compiled dll that was placed in the bin
directory. I never had any problems with VS2003 and am perplexed now.
Can anyone offer any suggestions for publishing this? From searching the
web I have found that this is a common problem.

The server has 2.0 installed so I don’t think that would be the problem.

– Will

it’s a beta deployment project that provides some nice way to build and
deploy your code (such as fixed-named assemblies). I think it’ll solve your
problem.

ref: http://www.velocityreviews.com/forums/t115138-publishing-site-with-vs-2005.html

Advertisements