ตัวอย่างการ generate code แบบมี highlight .. 
 
ref: http://www.csharpfriends.com/Demos/color_code.aspx

function pageLoad(sender, args){
if(_isInitialLoad){
_isInitialLoad = false;
// simulate a button click by forcing the postback
// causing the updatepanel to update
__doPostBack(‘<%= this.btn.ClientID %>’,”);
}
}

Advertisements