สร้าง store procedure :
CREATE PROCEDURE get_date
@r varchar(20)  out
AS
begin
     select @r =  getdate()
end
GO
————————
เรียกใช้ procedure:
declare @r varchar(20)
exec get_date @r out
select @r ddd

ref: http://www.awprofessional.com/articles/article.asp?p=25288&seqNum=9&rl=1

Advertisements