จุดสำคัญของ xhtml

 • ต้องมีลักษณะเป็น Well formed รูปแบบถูกต้อง ไม่พิมพ์ตกหล่น
 • ทุก tag ต้องมี tag ปิด ด้วยเสมอ

  เช่น <p> ปิดด้วย </p>
  ถ้าเป็น tag ที่แต่เดิมไม่มีตัวปิดให้เขียนในลักษณะนี้
  <img src=”………” mce_src=”………”  /> ,
  <input type=”checkbox” checked=”checked” />

 • ชื่อ tag และ attribute ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งหมด

  ไม่ควรเขียน <BODY><P></P></BODY>
  แต่จะต้องเป็น <body><p></p></body>

 • attribute values ต้องคลุมด้วย quoted

  เช่น <div class=red> ต้องเขียนเป็น <div class=”red”>

สำหรับผมใช้ Dreamweaver8 เราก็กำหนดให้เป็นเอกสาร xhtml ตั้งแต่ต้นได้เลย กด File / New จะมีกล่องด้านล่างขวา ให้เลือก Doctype

Advertisements