วีดีโอ (quicktime video)

http://www.vtc.com/products/ruby-on-rails-tutorials.htm

tutorial

http://www.thaiajax.com/home/ – ไทย
http://www.ruby-doc.org/docs/UsersGuide/rg/whatisruby.html – ฝรั่ง

Advertisements