//เปลี่ยน index ของ Dropdownlist โดยใช้ JavaScript —

function ChangeIndex(){
   
   var ddl = document.getElementById(‘DropDownList1’);
   var val = document.getElementById(‘TextBox1’).value;
   
   ddl.selectedIndex = val;
  
  }

Advertisements