เนื่องจากเป็น Bug ของ IE ในขณะที่เปิด IFRAME ถ้าหน้าเพจด้านล่างมี DropdownList จะปรากฏว่า DropdownList จะโผล่ขึ้นไปบน IFRAME

วิธีแก้ปัญหาในขณะนี่ก็คือเซ็ตให้ DropdownList หายไปในขณะที่เปิด IFRAME โดยใช้ Script ดังนี้ (ส่งพารามิเตอร์เป็น ‘none‘)

function DisableAllDdl(flag){
    var ddl = document.getElementsByTagName(‘select’);
    //alert(ddl.length);
    for (i=0;i<ddl.length;i++){
     ddl[i].style.display = flag;
    }    
   }

หลังจากที่ปิด IFRAME ให้ส่งพารามิเตอร์เป็น ‘inline’ เพื่อให้ DropdownList แสดงในตำแหน่งเดิม

Advertisements