บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP

ถาม: OOP คืออะไร
ตอบ: OOP ย่อจาก Object Oriented Programming การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธี เป็นรูปแบบ (Paradigm) หรือแนวคิดอย่างหนึ่ง อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างซอฟท์แวร์

ถาม: Object คืออะไร
ตอบ: Object คือสิ่งที่ถูกสร้างจากคลาส มีคุณสมบัติและการทำงาน ตามที่นิยามไว้ในคลาส แต่ object แต่ละตัวจะมีสถานะและข้อมูลเป็นของตัวเองโดยไม่ขึ้นกับคลาสหรือ object อื่นๆ

ถาม: type คืออะไร
ตอบ: type คือชนิดหรือลักษณะของข้อมูล หากเป็น type ที่ compiler รับรู้อยู่ในตัวเรียกว่า primitive type หรือ build-in type การนิยามคลาสและ struct เป็นการสร้าง type ขึ้นใหม่โดยผู้ใช้

ถาม: กล่องดำคืออะไร (black box)
ตอบ: คืออุปกรณ์ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดการทำงานภายในของมัน

ถาม: Object based programming หรือ OBP คืออะไร
ตอบ: คือการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ object ได้ แต่ไม่สามารถนำ object มาทำ inherit เพื่อทำ polymorphism ได้ เช่นภาษา VB6

ถาม: OOSE คืออะไร
ตอบ: ย่อจาก Object-oriented software engineering คือแนวคิดให้นำหลักการ use cases มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบซอฟท์แวร์โดยโดยการใช้ UML

ถาม: COP คืออะไร
ตอบ: เป็นคำย่อของ Component Oriented Programming คือแนวคิดการทำซอฟท์แวร์ให้เป็น component หรือซอฟท์แวร์ไอซี หรือการเขียนโปรแกรมโดยเน้นการสร้างชิ้นส่วน

ถาม: Encapsulation คืออะไร
ตอบ: Encapsulation แปลว่า การบรรจุลงในแคปซูล คือแนวคิดว่า object ควรแยกโค้ด “ส่วนเชื่อมต่อ” (interface) กับโค้ด “ส่วนประมวลผลและข้อมูล” (logic หรือ process และ data หรือ field) ออกจากกัน ข้อมูลและส่วนประมวลผลทั้งหมด ควรถูกซ่อนไว้เบื้องหลัง interface

ถาม: Inheritance คืออะไร
ตอบ: Inheritance คือหลักการสำคัญหนึ่งในสามหลักการของ OOP หลักการนี้ มีไว้เพื่อให้สามารถต่อยอดงานใหม่ จากงานเดิมที่เคยทำไว้แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

ถาม: Polymorphism คืออะไร
ตอบ: Polymorphism คือ การ inherit แล้วเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางอย่างของ base class โดยทำภายใน derived class จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใน base class

ถาม: ภาษาที่เป็นภาษาหลักของ Microsoft .NET Framework คืออะไร
ตอบ: คือภาษา C# ซึ่งเป็นภาษาเดียวที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นสำหรับ .NET โดยเฉพาะ

Advertisements